تحقیق و مقالات و پایان نامه
 
 
پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)   بوده دارای 2 صفحه می باشد

پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)

این پرسشنامه از نسخه تدوین شده به وسیله موتوپدلوون اسکاتر[۱] (۱۹۹۴)، به نقل از خاکسار (۱۳۸۶)، گرفته و دارای ۶ سوال و سه زیرمقیاس عملکرد شغلی عمومی، عملکرد شغلی بین فردی و عملکرد شغلی فنی است و بر اساس مقیاس لیکرت پاسخ داده می شود. بدین صورت است که از فردسرپرست خواسته می شود تا میزان عملکرد فرد تحت سرپرستی خود را به صورت کلی در مقایسه با همکارانش ارزیابی نماید. پایایی پرسشنامه در حوزه های عمومی، ۹۴/۰ ، فنی ۹۴۳/۰ ، بین فردی ۹۴۹/۰ و کل ۹۴۷/۰ می باشد.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست) کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)، دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)، دنلود پرسشنامه عملکرد شغلی (ارزیابی سرپرست)،
لینک های مرتبط :


پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران  بوده دارای 4  صفحه می باشد

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران

 این پرسشنامه که جهت سنجش رفتار شهروندی سازمانی کارکنان مورد استفاده قرار می گیرد، به وسیله پودساکف، مکنزی، مورمن و فیتر[۱] در سال ۱۹۹۰ ساخته شده و برای اولین بار توسط نعامی و شکرکن(۱۳۸۰) به فارسی ترجمه و استفاده گـــردیده است. این ابزار حاوی ۲۴ ماده می باشد و توسط سرپرست کارکنان تکمیل می گردد. حیطه های این پرسشنامه عبارتند از: وظیفه شناسی[۲] (ماده های ۱، ۲، ۳، ۴، ۵)، مردانگی[۳] (۶، ۷، ۸، ۹،۱۰)، شرافت شهروندی(۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴)، نوع دوستی(ماده های ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹)، تواضع(۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴).  در مقابل هر ماده پنج گزینه کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم وجود دارد که به ترتیب نمرات ۵، ۴، ۳، ۲ ، ۱ به آنها تعلق می گیرد(به جز سؤالات حیطه مردانگی که به صورت معکوس نمره گذاری می گردد).

سنجش روایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی:

پودساکف و همکاران ضریب روایی این پرسشنامه را برای وظیفه شناسی برابر۶۹/۰، تواضع برابر۷۶/۰، نوعدوستی برابر ۸۰/۰، مردانگی۷۸/۰ و شرافت شهروندی برابر ۷۴/۰ محاسبه کرده اند.

سنجش پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی:

پودساکف و همکاران ضرایب پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ برای وظیفه شناسی برابر ۸۳/۰، تواضع برابر ۸۷/۰، نوعدوستی برابر۸۱/۰، مردانگی برابر ۸۷/۰و شرافت شهروندی برابر۷۷ /۰ محاسبه کرده اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در تحقیق نعامی و شکرکن(۱۳۸۰) به ترتیب برای رفتار مدنی سازمانی کلی ۴۷/۰ و ۸۸/۰، برای وظیفه شناسی ۴۵/۰ و ۸۹/۰، برای تواضع ۵۰/۰ و ۹۰/۰، برای نوعدوستی ۴۸/۰ و ۷۰/۰، برای مردانگی ۴۳/۰ و ۷۹/۰ و برای شرافت شهروندی ۵۶/۰ و ۸۰/۰ محاسبه شدند. در پژوهش مورمان، نیهوف و ارگان (۱۹۹۳) ضریب آلفای هر پنج بعد این پرسشنامه بالاتر از ۸۰/۰ گزارش گردیده است.

گل پرور و عریضی(۱۳۸۵) در پژوهشی میزان آلفای کرونباخ این ابزار را در سازمان های بوروکراتیک ۸۷/۰ و در سازمانهای سنتی ۸۳/۰ محاسبه نموده اند. نعامی و شکرکن(۱۳۸۵) خود ضرایب اعتبار سازه ای این پرسشنامه را به ترتیب برای رفتار شهروندی سازمانی کلی ۴۶/۰، برای وظیفه شناسی ۴۰/۰، برای تواضع ۳۵/۰، برای نوعدوستی ۴۲/۰، برای مردانگی ۵۱/۰ و برای شرافت شهروندی ۴۹/۰ به دست آورده اند. همچنین پایایی به روش آلفای کرونباخ توسط این محققین برای رفتار شهروندی سازمانی کلی۹۲/۰، وظیفه شناسی۸۲/۰، تواضع۷۵/۰، نوعدوستی۶۵/۰، مردانگی ۷۰/۰ و شرافت شهروندی۶۵ /۰گزارش شده است.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران، دانلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران، دنلود پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران، فایل پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پرسشنامه سازگاری شغلی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد سازگاری شغلی  بوده دارای 4  صفحه می باشد

پرسشنامه سازگاری شغلی

این پرسشنامه توسط پورکبیریان ( ۱۳۸۶ ) ساخته شده است و دارای۳۴ پرسش در زمینة گویه های کلی رضایتمندی و رضایت بخشی شامل انعطاف پذیری، فعال بودن، واکنش پذیری و پشتکار است . این پرسشنامه دارای مقیاس لیکرت از نمرة ( ۱ ) ، خیلی کم تا نمرة ( ۵ ) ، خیلی زیاد است که برای سؤالهای (۹-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۶-۲۲-۲۳-۲۴-۲۵-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ ) روند نمره گذاری معکوس است اعتبار درونی این پرسشنامه با آلفای کرونباخ ۹۴/۰ گزارش شده است وبرای بررسی روایی محتوایی ، این پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمینه های روان شناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأیید گردید . در این پژوهش پایایی از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد وبرابر ۸۴۸/۰ می باشد .


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه سازگاری شغلی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پرسشنامه سازگاری شغلی، دانلود پرسشنامه سازگاری شغلی، دنلود پرسشنامه سازگاری شغلی، فایل پرسشنامه سازگاری شغلی،
لینک های مرتبط :


شنبه 9 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پایان نامه آلودگی هوا در سیرجان شامل  91 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد آلودگی هوا در سیرجان  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده:

شهرستان سیرجان در قسمت جنوب غربی استان کرمان واقع شده و از شمال به رفسنجان و شهربابک از جنوب به استان هرمزگان از شرق به شهرستان بافت و بردسیر و از غرب به استان فارس محدود می شود.

سیرجان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و قرار گیری بر سر راههای ارتباطی کرمان، یزد، بندرعباس و شیراز و نیز وجود زمین های کشاورزی حاصلخیز و منابع معدنی از دیر باز تا کنون پذیرای مهاجران مختلف بوده است که همگی این عوامل در رشد و توسعه شهرستان مؤثر بوده اند.

با توجه به اینکه شهرستان سیرجان در نزدیکی بندر تجاری بندر عباس قرار دارد یک شهر انباری به شمار می رود که منطقه ویژه اقتصادی سیرجان این امر خطیر را بر عهده دارد. با گذشت زمان در این منطقه شرکت ها و واحدهای تولیدی و صنعتی نیز ساخته شد که چون اغلب تولیدات را در سطح وسیعی و برای صادرات انجام می دهند و با توجه به اینکه در جهت وزش باد غالب (شمال غربی- جنوب شرقی) بیشتر آلودگی خود را وارد شهر می کند.

شهرک های صنعتی سیرجان تا اندازه ای در این مقدار آلودگی دخیل هستند. شهرک صنعتی شماره (۱) که در جنوب شرقی شهر و ظاهراً در ۲ کیلومتری شهر می باشد (با توسعه فیزیکی و افقی شهر امروزه جزئی از شهر به شمار می رود.) در جهت وزش بادی است که از اواسط تیرماه تا اواخر شهریور ماه (جنوب شرقی – شمال غربی) می باشد، اما چون بیشتر واحدهای تولیدی آن کارگاهی و کوچک بوده آلودگی زیادی ندارند.( عباسلو- ۷۹ ص۵۴)

در کل باید گفت شهرستان سیرجان نسبت به شهرهای بزرگ آلودگی چندانی ندارد، اما اگر همین میزان آلودگی و فعالیت واحدهای تولیدی شهر در شهرک های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کنترل نشود سیرجان هم در اینده ای نه چندان دور به یک شهر آلوده تبدیل می شود.

مقدمه:

آلودگی هوایی که تنفس می کنیم از زمان های گذشته آغاز شده است. هر اندازه جمعیت و صنعت پیشرفت کند مقدار بیشتری از ذرات زغال سنگ و نفت مصرف شده از فضا باقی می ماند و در نتیجه میزان آلودگی هوا به سبب وجود این گونه مواد آلوده کننده جامد و بخار در هوا افزایش می یابد.

در سال های اخیر در همه نقاط جهان نسبت به این موضوع توجه زیادی مبذول می گردد و بیشتر دقت مسئولان امر مستقیماً متوجه منابع آلودگی می شود. لیکن با این حال نتوانسته اند تغییرات کافی در ترکیب جو هوا بدهند. منابع آلودگی بیشتر در هوای طبقه پایین است. محققاً بعضی از منابع فراوان مانند اتومبیل ها، اتوبوس ها و بارکش ها در مجاورت سطح زمین قرار گرفته است.

بیشتر لوله های خارج کننده مواد کارخانه های صنعتی در یک متری سطح زمین واقع شده اند. منابع مهمی که در بالای سطح محل زندگی انسان کشیده می شود، دودکش ها هستند ولی باید بگوییم حتی دودکش های خیلی بلند هم قادر به جلوگیری از ریختن مواد آلوده کننده به سطح زمین نمی باشند.

هر زمانی که سوالی درباره یک منبع اصلی آلودگی پیش می آید بایستی عوامل زیادی در نظر گرفته شود مثاً چه مقدار، از کدام ماده و به چه شکلی در هوا آزاد می شود. در کجا نسبت به اجتماع انسان و حیوان یا نبات آزاد می شود و از چه نوع موادی است، به علاوه در چه موقع و در چه شرایط جوی این مواد آلوده کننده در هوا آزاد شده است. مردم اغلب اوقات اتمسفر را به صورت سطل زباله ای به وسعت بی نهایت تصور می کنند.

در صورتی که واضح است این تصور اشتباه بزرگی است. طبقه مواد زائد را نباید به هیچ عنوان به صورت زباله دان زمین به حساب آورد. مقدار مواد آلوده کننده ای که می توانند به طوری بی خطر در هوا بماند منوط به مشخصات و خصوصیات اتمسفر در موقع آزاد شدن و پس از ان می باشد. در بعضی مواقع مقادیر زیادی دود ممکن است کم خطر باشد. در زمان دیگیری اضافه شدن مواد آلوده کننده بایستی قطعاً در حداقل نگاه داشته شود. برای حصول اطمینان از اینکه آیا آزاد شدن مقادیر زیاد مواد آلوده کننده خطرناک یا بی خطر است بایستی از خواص و مشخصات اتمسفر، وسعت، عمق و عرض و طول منطقه ای که این مواد در آن پخش و منتشر می شود اطلاع حاصل کرد.( مفیدیان -۷۹ ص۱)

مسأله آلودگی هوا در کشورهای در حال توسعه حادتر است و این امر بیشتر در شهرهای بزرگ و توسعه یافته آنها دیده می شود. شهرستان سیرجان هم از این مسأله مستثنی نیست.

 

بیان موضوع و تشریح ابعاد آن:

 امروزه دود ناشی از احتراق ناقص اتومبیل ها و فعالیت های کارخانه ای و مراکز تولیدی و خدماتی کوچک پراکنده در سطح شهرها، آلودگی های بی شمار صوتی، تنفسی و… سامان زندگی شهر نشینی را بر هم زده و انسان ها را بر آن داشته تا نیک تر و معتدل تر به مسئله بنگرند و خود را نجات داده و نسل آتی را از خطرهایی که امروزه برای آنان پیش می آید، مصون بدارند.

از این روست که به تدابیری چون توسعه پایدار، توسعه پایدار انسانی، طرح آسایش سرزمین، طرح کنترل آلودگی و… روی آورده اند.( زارع اشکذری –۸۲ ص۱)

سیرجان یکی از شهرستان های استان کرمان است که در جنوب غربی استان جای گرفته و دارای آب و هوایی خشک می باشد. ( اسدی-۸۵ص۱۷)

شهرستان با توجه به اینکه در مسیر راه ارتباطی جنوب (تهران – بندرعباس) قرار گرفته، مانند هر شهر گذرگاهی دیگری می تواند مراحل توسعه و رشد را طی کند و در حال طی کردن هم می باشد.

با توجه به توسعه فیزیکی و افقی شهر و افزایش جمعیت، استفاده از وسایل نقلیه موتوری و نیاز به صنایع کوچک تولیدی و خدماتی در سطح شهر بیشتر احساس-

می شود که این خود مقدمات آلودگی شهر را در هر مقطع فراهم می کند. به طوری که با توجه به جهت وزش باد غالب که شمال غربی – جنوب شرقی می باشد و با توجه به محل قرار گیری شهرک صنعتی (جنوب شرقی) و منطقه ویژه اقتصادی سیرجان (شمال غربی) که انواع صنایع غذایی – صنعتی را در خود جای داده است می توان گفت که انواع ذرات گرد و غبار ، دود و مواد شیمیایی را وارد هوا می کند.

این طرح پژوهشی تحت عنوان «منابع آلاینده هوای شهر سیرجان با تأکید بر شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی سیرجان» به بیان بررسی این موضوع می پردازد و سعی دارد که در پایان بعد از شناسایی منابع، راهکارهای مناسبی را هم مطرح نماید.

بنابراین مسایل اساسی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از:

۱٫  آیا موقعیت جغرافیایی شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی در آلودگی هوای شهر سیرجان مؤثر است؟
۲٫      ایا جهت باد در الودگی شهر سیر جان موثر است؟
۳٫      آیا سم پاشی باغات منطقه زید آباد در آلودگی شهر مؤثر است؟


جهت دانلود متن کامل پایان نامه آلودگی هوا در سیرجان کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه آلودگی هوا در سیرجان، دانلود پایان نامه آلودگی هوا در سیرجان، مقاله آلودگی هوا در سیرجان، تحقیق آلودگی هوا در سیرجان، مقاله در مورد آلودگی هوا در سیرجان، تحقیق در مورد آلودگی هوا در سیرجان،
لینک های مرتبط :


پایان نامه بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر  شامل  96 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پایان نامه های جامع و کامل در مورد   بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

فصل اول : موقعیت منطقه

۱ـ بررسی ویژگیهای جغرافیائی، اقلیمی، طبیعی منطقه:

۱ـ۱: موقعیت شهرستان

شهرستان شوشتر یکی از شهرستانهای استان خوزستان است که با ۳۴۲۷ کیلومتر مربع مساحت در شمال استان بین ۴۸ درجه و ۳۵ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۱۲ دقیقه طول شرقی از نصف‏النهار گرینویچ و ۳۱ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۲ درجه و ۲۶ دقیقه عرض شمالی از خط استوا قرار گرفته است.

این شهرستان در سال ۱۳۸۵ دارای دو نقطه شهری بنامهای شوشتر و گتوند و دو بخش به نامهای مرکزی و گتوند و هفت دهستان بنامهای جنت مکان، عقیلی، سردارآباد، شعیبیه، شهید مدرس، میان آب و میان آب شمالی می‏باشد. همچنین بر اساس آخرین تقسمیات سیاسی این شهرستان دارای ۲۴۹ آبادی دارای سکنه و ۱۱۱ آبادی خالی از سکنه است.

۱ـ۲: ویژگیهای اقلیمی و طبیعی منطقه

ـ اقلیم:

اقلیم هر منطقه نتیجه ترکیب عناصر متنوع آب و هوائی است که در زمانی طولانی و در تطابق با موقعیت جغرافیائی هر ناحیه پدیدار می‏شود. عناصری چون گرما، رطوبت، فشار هوا، باد، قدرت و کمبود تبخیر بخار آب و … از جمله پدیده‏های تاثیرگذار بر شرایط اقلیمی محسوب می‏شوند که اثرات اکولوژیکی هر یک از این متغیرها بر چهره زمین بویژه پوشش گیاهی، نوع کشت مکانیزم تشکیل خاک، متلاشی شدن یا فرشایش سنگها و … تجلی یافته و در نهایت بر نوع و شکل فعالیت انسانها و نوع مصالح بکار رفته در بنای ساختمانها تاثیر می‏گذارد. به منظور بررسی اقلیم شهرستان و شوشتر به بررسی درجه حرارت، جریانات جوی، تبخیر و بارش پرداخته می‏شود.

درجه حرارت:

بر اساس اطلاعات آماری ایستگاه سینوپتیک شوشتر سردترین ماه سال بهمن ماه به شمار می‏رود که متوسط دمای روزانه در این ماه ۴/۱۵ درجه سانتی گراد و حداقل و حداکثر مطلق دما بین ۸/۳ تا ۶/۲۴ درجه سانتی‏گراد متغیر می‏باشد. همچنین بر اساس این آمار گرمترین ماه سال مرداد ماه است که متوسط دمای روزانه در این ماه ۳/۳۷ درجه و حداقل و حداکثر مطلق دما بین ۶/۲۹ تا ۶/۴۹ درجه سانتی‏گراد گزارش شده است.

بارش :

ریزشهای جوی در منطقه متاثر از شرایط آب و هوائی متعدد در ماهای مختلف سال متفاوت است. بیشترین میزان ریزشها در اسفندماه با متوسط ۴/۵۵ میلی‏متر و کمترین آن ماههای تیر، مرداد، شهریور و مهر با صفر میلی‏متر گزارش شده است.

رطوبت

میزان رطوبت نسبی در ماههای مختلف سال و همچنین ساعات مختلف روز متفاوت است. بطور کلی متوسط رطوبت نسبی در ماههای آذر و دی به بالاترین سطح خود بین ۸۵ تا ۸۹ درصد و در ماههای تیر و مرداد به پائین‏ترین سطح بین ۴/۲۰ تا ۵/۲۱ درصد می‏رسد. همچنین میزان رطوبت در ساعات اولیه با مداد به دلیل وقوع حداقل دمای هوا به حداکثر افزایش یافته و در ساعات میانی روز به سبب افزایش شدید دما به حداقل کاهش می‏یابد.

 

خصوصیات زمین‏شناسی:

تشکیلات زمین‏شناسی منطقه دنباله سلسله جبال زاگرس است که از شمال به جنوب خاوری کشیده شده و یک سلسله کوههای پهناوری را در باختر ایران تشکیل می‏دهد. بطور کلی سازندهای مهم متشکله در این منطقه سازندهای آسماری، گچساران، میشان، آغاجاری، بختیاری و رسوبات دوران چهارم زمین‏شناسی را شامل می‏شود که هر یک از ویژگیهای زمین شناسی خاصی برخوردار بوده و منطقه مورد مطالعه را متاثر می‏سازند.

خاکشناسی منطقه:

بر اساس مطالعات خاکشناسی اراضی واقع در محدوده شهرستان شوشتر کوهها، تپه‏ها، دشتهای رسوبی و آبرفتهای بابزنی شکل سنگریزه‏دار را شامل می‏شود که هر یک به واحدهای ارضی مختلف قابل تفکیک می‏باشند.

با توجه به مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی منطقه مطالب زیر را می‏توان به عنوان نتیجه‏گیری بیان نمود.

ـ اکثریت اراضی بر اساس استانداردهای معمول خاکشناسی جزء اراضی قابل کشت و آبیاری با کلاسهای III II I تشخیص داده شده‏اند.

ـ در منطقه تقریباً عامل محدود کننده خاک وجود ندارد و با روشهای مختلف آبیاری همانند آبیاری قطره‏ای و بارانی می‏توان بخش‏هائی از اراضی VI V  و حتی IV را برای زراعت آبی مورد استفاده قرار داد. در منطقه خاک قابل اصلاح برای کشاورزی به اندازه کافی وجود داشته و تنها محدودیت خاک در این منطقه شوری و بالا بودن سطح آب زیرزمینی است که با زهکشی نیز قابلیت اصلاح و بهره‏برداری دارند.

منابع آب

منابع آبی شهرستان شوشتر در دو سطح منابع آبهای تحت الارضی و سطح‎الارضی قابل بررسی است.


آبهای سطح الارضی:

مهمترین آبهای سطح الارضی در شهرستان شوشتر دو رود مهم کارون و دز را شامل می‏شود. رودخانه کارون به طول ۸۵۰ کیلومتر و عرض متفاوت در نقاط مختلف از کوههای زردکوه در جبال زاگرس سرچشمه گرفته و با عبور از دره‏های تنگ و عمیق در سرچشمه تا بستر پهن و گسترده در مصب به اروند رود می‏پیوندد. این رود از نواحی پر پیچ و خم کوهستانی می‏گذرد و در راه انشعاب چندی منجمله خراسان به آن وارد می‏شود و در ۳۰ کیلومتری شمال شوشتر به سوی جنوب تغییر جهت می‏دهد. دو شعبه «گرگر» وشطیط که از شرق و غرب شوشتر به سوی جنوب جریان دارند از شعبات کارون به شمار می‎روند که در جنوب شوشتر در محلی به نام بند قیر مجدداً به هم ملحق می‎شوند. دبی متوسط رود کارون ۸/۶۲۸ مترمکعب در ثانیه گزارش شده است. رودخانه دز که از کوههای لرستان سرچشمه می‎گیرد پس از مشروب ساختن اراضی دزفول به شاخه شطیط وارد شده و در حوالی بندر قیر به کارون ملحق می‎شود.


جهت دانلود متن کامل پایان نامه بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پایان نامه بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر، دانلود پایان نامه بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر، مقاله بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر، تحقیق بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر، مقاله در مورد بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر، تحقیق در مورد بررسی ویژگیهای جغرافیایی و اقلیمی شوشتر،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پروژه مکانیزم کردن تاکسی تلفنی شامل  111 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پروژه های جامع و کامل در مورد مکانیزم کردن تاکسی تلفنی  می باشد

مقدمه

تکنولوژی کامپیوتر با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و کاربرد آن بسیار گسترده می باشد بطوری که امروزه از ضروریات زندگی بشر محسوب می شود و برای همگان روشن است که دنیای بدون کامپیوتر ، دنیای تهی و فاقد ارزش است و زندگی بدون کامپیوترها زندگی بدون محتوا خواهد بود .

امروزه کامپیوتر در مدارس یکی از مواد درسی است . فیش های حقوقی و صورتحسابها توسط کامپیوتر تهیه می شود . بلیط های هواپیما و کنسرت توسط کامپیوتر رزرو می شود . همچنین کامپیوترها در انجام اعمال بانکی و خریدهای روزمره ، نوشتن کتابها و بسیاری کارهای دیگر به ما کمک می کند و برای انجام این کارها از برنامه هایی استفاده می شود که برنامه ها معمولا تحت یک زبان برنامه سازی خاص نظیر دلفی نوشته می شود . با توجه به روند رو به رشد سبکهای برنامه نویسی انتظار می رود برنامه های آینده فقط از قطعات نرم افزاری ساخته شود یعنی هیچ کدی برای برنامه نوشته نشود . انچه که در برنامه است قطعات نرم افزاری از پیش نوشته شده ای است که با اطمینان زیادی اجرا می شود و شاید زبان دلفی اولین گام را در این زمینه برداشته باشد .

سرعت برنامه نویسی در دلفی و قدرت فوق العاده بانک های اطلاعاتی آن جذابیت خاصی در بین برنامه نویسان ان داشته است .در این پایان نامه سعی شده تا مراحل طراحی برنامه بطور گام به گام توضیح داده شود .

چکیده

موضوع این پایان نامه در مورد مکانیزه کردن سیستم تاکسی تلفنی است بطوریکه می توان از طریق بانک اطلاعاتی مشخصات مربوط به متقاضیان (اشتراک دار و بدون اشتراک ) و همچنین راننده ها را مشاهده کرد .

این سیستم دارای امکاناتی از قبیل جستجو متقاضیان بر اساس فیلد دلخواه ، دادن اشتراک به آنها ، گزارش گرفتن از لیست متقاضیان یا رانندگان می باشد .

همچنین محاسبه حقوق رانندگان به این صورت است که %۱۸ از کل مبلغ دریافتی از مشتری توسط راننده بعنوان حقوق خالص راننده محسوب می گردد.

 هدف :

مکانیزه کردن سیستم تاکسی تلفنی .

پیشینه تحقیق :

لازم به ذکر است که منابع مورد استفاده برای تکمیل پروژه ، استفاده از اینترنت و همچنین کتاب آموزش دلفی ۷ عین الله جعفرنژاد قمی  در ایجاد این پروژه بوده است .

شرح تحقیق :

زبان برنامه نویسی دلفی درمحیط ویندوز تحولی را در برنامه نویسی شی گرا ایجاد کرده است . وجود اشیاء آماده ع عناصر و خواص آن برنامه نویسی را ساده کرده است .

این پروژه تشکیل شده از۱۰ فرم که هر فرمی کار مخصوص خود را انجام می دهد که به ترتیب زیر است :

فرم ۱ : که شامل منوهایی است که می توان با استفاده از آنها فرم ( صفحه ) مورد نظر خود را انتخاب کرد .

فرم ۲ : که شامل بانکی برای نگهداری مشخصات تمامی متقاضیان می باشد و همچنین انجام اعمال افزودن متقاضی جدید ، حذف و گزارش در آن میسر می باشد .

فرم ۳ : که شامل بانکی برای نگهداری مشخصات متقاضیان اشتراک دار است و همچنین  مانند فرم قبلی انجام اعمال افزودن متقاضی جدید ، جستجو ، حذف و گزارش در آن میسر می باشد .

فرم ۴ : که شامل بانکی برای نگهداری مشخصات رانندگان می باشد و همچنین افزودن راننده جدید ، جستجو ، حذف و گزارش در آن میسر می باشد .

فرم ۵ : این فرم اطلاعاتی در مورد نحوه کارکرد برنامه به شما می دهد .

فرم ۶ : در این فرم معلوم خواهد شد که آیا راننده در تاریخ روز در تاکسی تلفنی حضور داشته است یا خیر ؟ و بر اساس آن هم گزارش گرفته می شود .

فرم ۸ : در این فرم جستجو در بانک متقاضیان بر اساس ۱ فیلد دلخواه امکان پذیر است همچنین می توان از نتیجه جستجو گزارش تهیه کرد .

فرم ۹ : این فرم در فرم ۱۰ برای تکمیل بعضی از درخواستها مورد استفاده قرار می گیرد .


جهت دانلود متن کامل پروژه مکانیزم کردن تاکسی تلفنی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پروژه مکانیزم کردن تاکسی تلفنی، دانلود پروژه مکانیزم کردن تاکسی تلفنی، مقاله مکانیزم کردن تاکسی تلفنی، تحقیق مکانیزم کردن تاکسی تلفنی، مقاله در مورد مکانیزم کردن تاکسی تلفنی، تحقیق در مورد مکانیزم کردن تاکسی تلفنی،
لینک های مرتبط :


یکشنبه 3 اردیبهشت 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
مقاله کمال الملک  شامل  40 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد کمال الملک می باشد

مقدمه

بسیار پیش از آنکه آدمی خط را بیافریند و از این رهگذر، زبان گفتار را به نوشتار درآورد، هنر نقاشی، در سپیده دم تاریخ، از میان سنگ نگاره های بسیار کهن غارها سربرآورد.نقاشی هنر بیان
اندیشه ها، آرمان ها و عواطف، به یاری آفرینش کیفیت های زیبایی شناختی معین، در زبانی بصری و دو بعدی است؛ زبانی که عناصر اساسی آن را خط، شکل، رنگ، رنگ سایه، بافت و مانند این ها تشکیل می دهند و هنرمند با کاربست آن ها احساس حجم، فضا، نور و حرکت را بر روی سطح می آفریند.

نقاشی از دیرباز وظایف گوناگونی چون روایت، توصیف، مستند نگاری، داستان پردازی و تبلیغ را بر عهده داشت، ولی رفته رفته و به ویژه از اواخر سدة نوزدهم، این هنر با وانهادن وظایف یاد شده، به خلوص و استقلال بیانی دست یافت.

هنر تصویری در ایران نیز پیشینه ای کهن دارد؛ گو این که بحث دربارة نقاشی قدیم ایران غالباً هنر مینیاتور یا نگارگری را به ذهن
می آورد. در واقع، مشهورترین و چه بسا ارزنده ترین نمونه ها هنر تصویری ایران را می توان بر صفحات نسخه های خطی و مرقعات مشاهده کرد. گفتنی است که هنر نگار گری ایرانی ـ اسلامی از سدة هشتم تا یازدهم هجری شکوفایی نمایان داشت، ولی آثار تصویری به جای مانده از دورة بیش از اسلام تا روزگار حملة مغو لان و همچنین آثار دیوار نگاری، پرده نگاری، قلمدان نگاری و جز این ها در سده های متأخر نیز جلوه هایی دیگر از نقاشی ایران به شمار می آیند.

چنین می نماید که تحولات هنر تصویری در ایران، با وجود
گسست های تاریخی، نفوذ فرهنگ های بیگانه و آمیختگی سنت های نامتجانس، کم و بیش دارای پیوستگی و تداوم بوده است؛ هر چند این استمرار را بیش تر در روح فرهنگی و جوهر زیبایی شناسی می توان یافت تا در همانند ی هایی که ممکن است از منظر سبک و اسلوب در آثار دوره های مختلف وجود داشته باشد.

به هر تقدیر، هنر نقاشی ایرانی که گویا ـ در معنای دقیق کلمه ـ از زمان اشکانیان در ایران رواج یافته است، در گذر تاریخ فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر نهاده تا به روزگار معاصر و آغاز جنبش نوگرایی در ایران رسیده است نقطه آغاز این جنبش را ۱۳۲۰ شمسی، دانسته اند؛ اندکی پیش از آن، کمال الملک، هنرمند بزرگ و نام آور معاصر ایران، دیده بر جهان فروبست.

کمال الملک

کمال الملک (۱۲۶۴ ـ ۱۳۵۹ ق) (۱۲۲۶ ـ ۱۳۱۹ ش). محمد خان غفاری، از مشهورترین و پر نفوذ ترین چهره ها در تاریخ معاصر ایران است که پس از او، جریان دویست سالة تلفیق سنت های ایرانی و اروپایی به پایان می رسد و سنت طبیعت گرایی اروپایی در قالب نوعی هنر آکادمیک تثبیت می شود. پسر میرزا بزرگ کاشانی که پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در ۱۳ سالگی از کاشان به تهران آمد و در دارالفنون به تحصیل پرداخت، چندی بعد  اندیشه های نوینی را در نقاشی ایرانی پایه گذاشت و فصل تازه ای را در بخش هنرهای تجسمی این سرزمین کهن گشود. می گویند در ۱۲۹۸ ق (۱۲۵۹ ش) که
ناصر الدین شاه از مدرسة دارالفنون دیده می کرد، یکی از تابلوهای نقاشی وی را دید و پسندید و او را به دربار فرا خواند. دیری نپایید که شاه به او لقب «نقاش باشی و پیش خدمت حضور همایونی» داد. تابلوهایی که متعلق به این دوره است و امضای نقاش باشی دارد افزون بر ۱۷۰ قطعه است. فعالیت مستمر وی در مقام نقاش دربار و معلم شاه بسیار مقبول افتاد، چنان که در۱۳۱۰ ق (۱۲۷۱ ش) از ناصر الدین شاه لقب کمال الملک گرفت. تابلوی معروف تالار آینه که وی مدت ۵ سال بر روی آن کرد، نخستین تابلویی است که با امضای کمال الملک تهیه شده است.

کمال الملک در ۱۳۱۴ ق (۱۲۷۵ ش) برای افزودن بر دانسته های خود به اروپا رفت و ۳ سال در موزه های فلورانس، لوور ورسای به مطالعة تقاشی پرداخت. در این مدت، بیش از ۱۲ تابلو از روی کارهای رامبرانت و برخی دیگر از نقاشان نامی اروپا تهیه کرد و سرانجام در ۱۳۱۶ ق (۱۲۷۷ ش) به ایران بازگشت. وی در ۱۳۲۱ ق (۱۲۸۲ش) به بین النهرین رفت و نزدیک به ۲ سال در عتبات و بغداد اقامت گزید؛ تابلوهای یهودی فالگیر بغدادی ، زرگر بغدادی و شاگردش، میدان کربلای معلا و عرب خوابیده از آفریده های وی در آن دوره اند.

استاد در ۱۳۲۹ ق (۱۲۸۹ ش) مدرسة صنایع مستظرفه را بنا نهاد و در همین روزگار بود که هنرش به اوج کمال رسید. چندی بعد، در پی اختلافاتی که با وزارت معارف و نیز رضا خان پیدا کرد، از خدمت کناره گرفت. پس از این واقعه، به نیشابور تبعیدشد و تا پایان عمر در حسین آباد نیشابور، ملک شخصی خود اقامت گزید. وی در ۹۵ سالگی در گذشت و در کنار آرامگاه عطار نیشابوری به خاک سپرده شد.


جهت دانلود متن کامل مقاله کمال الملک کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله کمال الملک، دانلود مقاله کمال الملک، مقاله در مورد کمال الملک، تحقیق کمال الملک، تحقیق در مورد کمال الملک،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 28 فروردین 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
تحقیق در باب مالکیت فکری و معنوی  شامل  47 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  در باب مالکیت فکری و معنوی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده :

مقاله حاضر پژوهشی است در باب مالکیت فکری که از آن به مالکیت معنوی نیز تعبیر می‌شود. این نوع از مالکیت در دو شکل عمده مورد بحث قرار می‌گیرد که هرکدام مصادیق متفاوتی را شامل می‌شوند:

۱- مالکیت‌های ادبی و هنری، که شامل آثار سمعی و بصری، تجسمی، مکتوب و‌… می‌باشد.

۲- مالکیت‌های صنعتی و تجاری که شامل اسماء تجارتی، علائم تجارتی و صنعتی، حق اختراع، حق دانش فنی، طرح‌های صنعتی و… می‌گردد. امروزه در حقوق هر چند مختصر ولی با دقت به تک‌تک این شاخه‌ها و متفرعات آنها پرداخته شده که هرکدام قابلیت سرفصل واقع شدن برای تحقیق و تتبع را دارا می‌باشند. در این مقاله بحث مالکیت فکری به طور کلی مدنظر بوده و از این میان بیش‌تر شاخه مالکیت‌های ادبی و هنری مورد توجه قرار گرفته است و در مجموع سعی شده در حد توان، پیشینه تاریخی بحث، نظرات فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و در انتها با توجه به اینکه در غرب به ابعاد گسترده‌تری از این موضوع توجه شده است تلاش شده با اشاره به قوانین اتحادیه اروپا، خواننده محترم با مصادیق جدید و راهکارهای جلوگیری از سوء استفاده‌های مختلف از این نوع مالکیت آشنا گردد.

اولاً: هدف از طرح موضوع، آشنایی هرچه بیش‌تر خوانندگان با مالکیت فکری و استعدادها و ظرفیت‌های بحث می‌باشد تا انگیزه‌ها را برای تتبع هرچه بیش‌تر تحریک نماید. لذا به برخی مسائل مانند تغییر برخی فتاوای آورده شده (فتوای آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی و بنا بر قولی فتوای امام خمینی یا مواضع اخیر جمهوری اسلامی ایران) پرداخته نشده است. ثانیاً با ملاحظه جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ پیرو لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون‌های برن و پاریس در زمینه حقوق مالکیت‌های فکری و تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به آخرین اصلاحیه‌های این کنوانسیون متعهد شده است.

مقدمه

از ابتدای خلقت، انسان بنا بر فطرت و طبیعتش برای تلاش‌های کم یا زیاد خود ارزش قائل بوده و در آنچه به دست می‌آورده اعمال سلیقه می‌کرده و دیگران را نیز از تصرف در آن باز می‌داشته به طوری که این حس غریزی در بشر منشاء پدیدآوردن اندوخته‌های شخصی و احساس تعلق به آنها گردیده است. این احساس تنها نسبت به اندوخته‌های غیبی او محدود نمی‌شده، بلکه در مورد اشعاری که می‌سروده، نقاشی‌هایی که می‌کشیده و یا مطالبی که می‌نوشته نیز اعمال می‌گشته. به عقیده برخی از زمانی که انسان توانسته قلم یا قلم‌مویی در دست بگیرد این احساس وجود داشته است. موارد متعددی از دوران باستان در این مورد وجود دارد به عنوان مثال: هومودور شاگرد افلاطون پس از استفاضه از محضر استاد، یادداشت‌های خود را به سیسیل برد و در آنجا فروخت. این عمل که بدون اجازه افلاطون صورت گرفته بود نه تنها مورد شماتت اهل علم و ادب قرار گرفت بلکه خشم مردم را نیز برانگیخت.۱

در اروپا به طور روشن این بحث در عهد رنسانس و با انقلاب فکری- صنعتی که در آنجا خصوصاً در صنعت چاپ پدید آمد، آغاز شد و باید نخستین آثار حمایت از نوشته‌ها را در امتیازاتی جستجو کرد که حکام و سلاطین اروپایی در قرن ۱۶ به ناشران و کتاب‌فروشان اهدا می‌کردند که باعث می‌شد ناشران و چاپخانه‌داران این احکام را وسیله‌ای برای دست‌اندازی به حقوق مولفین قرار دهند. این وضع طی دو قرن در اروپا ادامه یافت تا اینکه برای نخستین بار در سال ۱۷۰۹ در انگلیس قانونی به تصویب ملکه رسید که حقوقی را برای مولفین اثر به رسمیت می‌شناخت. در اوایل همین قرن در فرانسه نیز قانونی به همین مضمون به تصویب رسید و کم‌کم بسیاری از کشورهای دیگر در اروپا، آمریکای لاتین و آسیا دست به وضع چنین قوانینی زدند. در اواخر قرن ۱۹ با گسترش ارتباطات و پیشرفت علوم و صنایع نجومی، روشن شد که قوانین ملی هرچند جامع و کامل نباشند، نمی‌توانند به خوبی از حقوق معنوی مولفین و مخترعین دفاع نمایند؛ چرا که سوءاستفاده کنندگان با کمک وسایل ارتباط جمعی در خارج از مرزهای ملی اقدام به سرقت‌های ادبی و هنری و صنعتی می‌نمایند. لذا موافقت‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه و بالاخره بین‌المللی در این زمینه فراهم شد تا این که در زمینه مالکیت صنعتی و حقوق مخترعین به کنوانسیون پاریس ۱۸۸۳ برای حمایت از مالکیت صنعتی انجامید که تا ۱۹۹۶، ۱۴۰ عضو داشته و در زمینه حقوق مولفین آثار ادبی و هنری و علمی نیز به کنوانسیون برن سوییس در سال ۱۸۸۶منتهی شد. با ادغام دفاتر این دو کنوانسیون بین‌المللی در سال ۱۸۹۳ نخستین سنگ بنای سازمان جهانی مالکیت معنوی گذاشته شد.

در تاریخ تمدن اسلامی علم‌آموزی، خواندن و نوشتن یک ضرورت عقیدتی بوده است و پیامبر اسلام صلی‌‌الله علیه‌ و آله از همان روزهای نخستین دعوت علم را به عنوان یک ارزش مطرح نموده‌اند. اما بحث پیدایش کتاب در جهان اسلام به طور خاص، پیوندی عمیق با کتابت حدیث دارد که از نظر شرعی مسئولیتی عظیم داشته و اعتبار آن نیز بستگی به تشرع ناقل دارد. لذا هرکتابی از هر کسی مورد قبول نبوده و شخصیت مولف موضوعیت داشته است. در اواخر قرن دوم و شکل‌گیری نهضت ترجمه که در آن بسیاری از دست‌آوردهای علمی و عقلی از یونان، روم، ایران، هند و سایر ملل مغلوب به زبان عربی ترجمه شد، نویسندگی، تذهیب، وراقی و استنساخ به حرفه‌های پیشرفته و پردرآمدی تبدیل گردیده و زمینه برای جعل، تحریف، یا به‌نام خود زدن ترجمه دیگران در حین استنساخ‌ پدید آمد لکن به خاطر حمایت دستگاه حکومت از مترجمان و نیز در خدمت حکومت بودن بسیاری از استنساخ‌کنندگان برای فرستادن نسخ متعدد به سایر نقاط مملکت، این امر تحت کنترل بود و کمتر به وقوع می‌پیوست. از سوی دیگر با اعتقاد به اینکه گسترش علوم و معارف دینی یک فریضه شرعی است، اکثر مولفین یا مترجمین، یا به حقوق مادی حاصل از آن توجه نمی‌کردند و یا به همان میزان پاداش حکومت اکتفا می‌نمودند. اما این حق را که اثر متعلق به ایشان است برای خود محفوظ می‌دانسته و حتی برخی به آن تصریح می‌کردند. علی بن حسین مسعودی عالم و مورخ نامدار سده سوم و چهارم هجری قمری در مقدمه کتاب خود «مروج الذهب و المعادن الجواهر» می‌نویسد: هرکس حرفی از کتابم را تحریف کند یا بخشی از آن را از بین ببرد یا نکته‌ای روشن و معلوم را تباه سازد یا شرح حال کسی را عوض کند و دگرگون سازد یا از خود بنویسد یا اثرم را به غیر من نسبت داده یا دیگری را در آن شریک جلوه دهد، خداوند او را به غضب خود گرفتار کند!

جهت دانلود متن کامل تحقیق در باب مالکیت فکری و معنوی کلیک نماییدنوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق در باب مالکیت فکری و معنوی، دانلود تحقیق در باب مالکیت فکری و معنوی، تحقیق در مورد باب مالکیت فکری و معنوی، مقاله در باب مالکیت فکری و معنوی، مقاله در مورد باب مالکیت فکری و معنوی،
لینک های مرتبط :


دوشنبه 28 فروردین 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
مقاله حافظه و فراموشی شامل   24 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از مقاله های جامع و کامل در مورد حافظه و فراموشی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

روانشناسی، علم بررسی رفتار است روان شناسی از نظر معنای لغوی یعنی شناختن روان و روان درلغت به معنای جان وروح است. روان شناس هم رفتار آدمیان و هم رفتار جانوران و همچنین رفتارهای آشکار (بیرونی و قابل مشاهده) و رفتارهای نا آشکار(درون و غیر قابل مشاهده ) را بررسی می کند.

تاریخچه روان شناسی: اصطلاح روان شناسی به صورت یک علم مستقل ، در اوایل قرن ۱۹ رواج یافت ولی روان شناسی به همراه خلقت انسان به وجود آمده و مطالعه روان انسان مدت های مدیدی به همراه فلسفه، ادبیات و پزشکی انجام گرفته است.

روان شناسی هدف های مختلفی دارد، از جمله ی آن می توان ۱- توصیف رفتار ۲- پیش بینی رفتار۳- تبییت رفتار ۴- کنترل رفتار

روان شناسی به شاخه های متفاوت تقسیم بندی شده است ، ازجمله : روان شناسی رشد، روان شناسی بالینی، روان شناسی صنعتی و…

مطالعه روان شناسی فوائدی برای مطالعه کنندگان دارد:

الف) روان شناس به دانش آموزان کمک می کند تا راه درست مطالعه کردن و درست یاد گرفتن را یاد بگیرند.

ب) روان شناس ما را با تفاوت فردی بین انسان ها آشنا می کند و ما را با کلماتی چون انگیزه، هوش و …. آشنا می کند.

یکی از بخش های روان شناسی را حافظه تشکیل می دهد که همه ی آنچه داریم یا هستیم مدیون حافظه ایم. اندیشه ها و مفاهیمی که در ذهن داریم، محصول کار حافظه است و ادراک و افکار وحرکات ما نیز ازهمین منبع سرچشمه می گیرد. پدیده ی بی شماری که وجود ما را تشکیل می دهد در حافظه است که حال می خواهیم به این پرسش ها پاسخ دهیم.

۱-حافظه چیست؟

۲-چند نوع حافظه داریم؟

حافظه چیست ؟ ازچند قسمت تشکیل شده است  مطالعه مراحل حافظه چیست؟

چگونه می توانیم حافظه خود را بهبود بخشیم؟ این ها پرسش هایی هستند که می خواهیم به آن ها پاسخ دهیم . در ابتدا به تعریف آن می پردازیم

حافظه نوعی فعالیت ذهنی که به ما امکان مبیدهد حالت خودآگاهی از قبیل لذات، درد، تمایلات وخواسته ها را حفظ کرده و آن هارا مجدداً درذهن خویش بازیابیم. حافظه به انواع مختلفی تقسیم بندی می شود

الف) تقسیم بندی حافظه از نظر حسی و حرکتی

ب)  ”           ”     ”     از نظر طول زمان

ج)   ”         ”       ”    از نظر نوع  اطلاعات

الف)تقسیم بندی حافظه از نظر حسی و حرکتی

می دانیم که انسانا از طریق حواس مختلف خود اطلاعات را از محیط می گیرد. یکی از راه های طبقه بندی حافظه این است که ببینیم اطلاعات به وسیله ی کدام یک از ازحواس گرفته شده است وآن ها را بر حسب حسی که در گرفتن اطلاعات مفید واقع شده ، طبقه بندی کنیم ودر این صوررت انسان دارای حافظه بینایی(بصری)، شنوایی (سمعی)، بویایی(شامه ای)، چشایی (ذائقه ای) و بساوایی(لامسه ای)  است. مقصود از حافظه بینایی آن است که آنچه را که قبلاً دیده ایم به یاد آوریم.

حافظه بینایی یکی از رایج ترین نوع حافظه بوده وخصوصاً در نقاشان رشد زیادی دارد. این نوع حافظه به ما این امکان رامی دهد تا تمامی نکاتی را که از طریق دیدن برایمان مطرح شده اند ضبط کنیم. مثلاً شعری را که قبلاً خوانده شده ، دوباره تکرار میکند.

حافظه شنوایی ، یعنی آنچه را که شنیده ایم به یاد آوریم.

حافظه شنوایی؛ بیشتر در موسیقی دانان رشد کرده و از طریق غالب شدن تصاویر شنوایی ، عمل می کند. در این نوع حافظه صدای شخصی را که به او فکرمی کنیم ، می شنویم.


جهت دانلود متن کامل مقاله حافظه و فراموشی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : مقاله حافظه و فراموشی، دانلود مقاله حافظه و فراموشی، مقاله در مورد حافظه و فراموشی، تحقیق حافظه و فراموشی، تحقیق در مورد حافظه و فراموشی،
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 17 فروردین 1396 :: نویسنده : نگار موسوی
پاورپوینت اصول برنامه ریزی شامل  49صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   اصول برنامه ریزی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

تعاریف و مفاهیم

وظایف مدیریت:

۱- برنامه ریزی

۲- سازماندهی

۳- استخدام

۴- هدایت

۵- کنترل

سوال اساسی مطرح (فلسفه برنامه ریزی):

چرا برنامه ریزی لازم است؟

نظریه تصمیم:

– وضع موجود

– وضع مطلوب (هدف)

– برنامه جهت دستیابی به اهداف

– بازخور (ارزیابی و کنترل)

تعریف برنامه ریزی:

برنامه ریزی عبارت از یک سلسله  عملیات منظم، سیستماتیک و مرتبط با یکدیگر بوده که به منظور دستیابی به یکسری اهداف معین و مشخص توسط یک نهاد، سازمان و یا دولت برای یک مدت معین انجام می گیرد.

عناصر کلیدی برنامه ریزی:

۱- روش برنامه ریزی

۲- محیط اجتماعی

۳- سیستم برنامه ریزی

۴- برنامه ریز

مختصری در نظریه دولت:

سرمایه داری خالص……………………………اقتصاد مختلط…………………………سوسیالیستی خالص

دلایل ضرورت برنامه ریزی:

۱- تصحیح کننده رفتار بازار

۲- رفتار عقلایی و افزایش کارایی

۳- محدودیت منابع

انواع برنامه ریزی:

۱- از نظر زمانی(کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت)

۲- از نظر مکانی(کلان، بخشی، منطقه ای)

۳- از نظر حوزه عملکرد(اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی)

رویکردهای متفاوت در برنامه ریزی:

۱- نگرش خرد

۲- نگرش کلان

۳- نگرش توسعه

۴- نگرش آمایش

برنامه ریزی و کنترل

برنامه ریزی و کنترل رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند بطوریکه بسیاری از دانشمندان سیستم برنامه ریزی را بدون کنترل بی معنی دانسته و عنوان می کنند که بدون وجود نظارت و کنترل هیچ سیستمی نمی تواند به بالاترین ظرفیت خود برسد.

تعریف نظارت و کنترل:

فعالیتی است که باعث تطبیق عملیات انجام شده با اهداف برنامه می شود. به عبارت دیگر، نظارت مستمر می تواند اهداف مورد نظر را از انحراف حفظ می نماید.

فرآیند نظارت و کنترل:

در مدیریت فرآیند، کنترل یا نظارت یک وظیفه اساسی و مهم به شمار می رود. فرآیند کنترل شامل سنجش نتایج عملیات یا هدفهای مطلوب و برنامه ریزی شده بوده تا در صورت لزوم اقدامات اصلاحی لازم به منظور حصول اطمینان از نیل به اهداف مورد نظر انجام گیرد. بطور کلی در سلسله فرآیندهای مدیریت، نظارت و کنترل از اهم فرآیندها است.

مراحل فرآیند کنترل:

۱- تعیین و برنامه ریزی هدف ها و موازین

۲- سنجش نتایج حاصله و یا عملکرد

۳- تعیین میزان انحراف

۴- تعیین علل انحراف

۵- اقدامات اصلاحی

برنامه ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک از مباحث مدیریتی و مربوط به علم مدیریت است که خود از شاخه علوم انسانی می باشد. علوم انسانی به دلیل ماهیت خاص خود از پیچیدگی هایی نیز برخوردار می باشند. زیرا مانند علوم تجربی امکان مشاهده مستقیم و آزمایش در آزمایشگاه و رسیدن به قانون علمی در آن وجود ندارد. به تعداد صاحبنظران در این زمینه دیدگاه و نظریه وجود دارد که با گذشت زمان درستی و نادرستی آن اثبات می گردد.

در وجود انسان خاطره وامید دو چیز متفاوت و عجیب هستند اولی به گذشته نگاه می کند و دیگری به آینده و ما باید سعی کنیم پندارهایی را که طرح های آینده ما را اثربخش تر می کنند در ذهنمان تجسم کنیم. ما باید مهارت تجسم کردن را در راستای دستیابی به نتایج مثبت به کار بندیم، مانند قهرمان المپیک و تصویر سازی با جزئیات به هنگام تمرین یعنی با تصور و تجسم قرار گرفتن در خط شروع و شنیدن صدای شلیک تیر، دویدن، شنیدن هیاهوی تماشاگران، مشاهده خط پایان و در نهایت عبور از خط پایان و شنیدن صدای تشویق که این تصورات، انرژی مثبت فراوان در آنها ایجاد کرده و باعث می گردد امیدوارتر و با انرژی بیشتری به تمرینات پرداخته و نتیجه مطلوب تری بدست بیاورند. به تمامی این فعالیتهای ذهنی تجسم گفته می شود.

جهت دانلود متن کامل پاورپوینت اصول برنامه ریزی کلیک نمایید
نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت اصول برنامه ریزی، دانلود پاورپوینت اصول برنامه ریزی، مقاله اصول برنامه ریزی، تحقیق اصول برنامه ریزی، مقاله در مورد اصول برنامه ریزی، تحقیق در مورد اصول برنامه ریزی،
لینک های مرتبط :


پاورپوینت CRM و کلید موفقیت در بازارهای نوین  شامل  25صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد CRM و کلید موفقیت در بازارهای نوین  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

از نظر تاریخی، تا قبل از انقلاب صنعتی، تجارت و بازرگانی بیشتر، رابطه محور بوده است. پس از انقلاب صنعتی زمانی

که تولید انبوه با روشهای جدید و متعاقب آن مصرف انبوه به‌سرعت رشد کرد، واسطه‌ها در زنجیره توزیع قدرتمندتر شده، رابطه سنتی بین تولیدکنندگان و مشتریان از هم گسسته شد. در نتیجه توزیع در سطح گسترده جغرافیایی پدیدار شد که خود نیاز به توزیع و بازاریابی انبوه را به همراه داشت. این روند در شرایطی که تقاضا بیش از عرضه بود، ضامن سود آوری بسیاری از شرکت ها تلقی می شد . بر اساس دیدگاه بازاریابی مبادله، صرفنظر از اینکه مشتری قدیمی باشد یا جدید. برنامه‌های بازاریابی به گونه‌ای طراحی می‌شدندکه بتوانند مبادله تولیدات و کالاها را تسهیل کنند. همه این عوامل دست به دست هم دادند، تا بحث مبادله جدی تر مطرح شود. در نتیجه، تمام تلاشها در جهت افزایش دفعات و مقدار خرید مشتری بود، که این امر موجب صرف بودجه بسیار اندکی برای ایجاد رابطه پایدار و با ثبات با مشتریان قدیمی شده بود. در این مقطع قیمت به عنوان یک بحث مهم جلوه‌گر شده، و بازاریابان سعی می‌کردند به طور متوالی خریداران را به خرید مجدد تشویق کنند. بدون توجه به اینکه آیا هر یک از خریداران، از قبل خریدی انجام داده است یا خیر. در این وضعیت، رقابت اصلی بر حفظ ارائه خدمات و توسعه محصول به مشتری و تسهیل خرید مشتری بود نه حفظ و نگهداری رابطه با مشتریان موجود . با شدت گرفتن رقابت، امروزه شاهد پیشی گرفتن تمرکز بر روی روابط به جای تمرکز بر روی مبادله هستیم. در وضعیت جدید، بازاریابی انبوه کارآیی چندانی نداشته و از سودآوری کمتری برخوردار است. در شرایطی که میزان عرضه زیاد است و بیشتر بازارها در مرحله اشباع رسیده اند نمی‌توان مشتریان جدیدی پیدا کرد. علاوه بر این، اعلام شده است که کسب یک مشتری جدید حدود ۶ الی ۹ برابر حفظ مشتریان قبلی هزینه دربر خواهد داشت.بنابراین ، نیاز مبرم به نگهداری مشتریان فعلی به شدت در شرکت ها و بنگاه ها احساس می شود .براساس دیدگاه بازاریابی ارتباط با مشتری، رابطه بین طرفین مبادله، هسته اصلی پدیده بازاریابی قرار می‌گیرد. در این دیدگاه خریدهای مستمر و فرصتهای فروش مجدد، از طریق مدیریت مناسب روابط پیگیری می‌شود.

 

تاریخچه CRM

شاید بتوان تاریخچه ظهور مباحث مرتبط به CRM را در سه دوره زیر خلاصه نمود:

الف) دوره انقلاب صنعتی (تولید دستی تا تولید انبوه) ابتکارات فورد در بکارگیری روش تولید انبوه به جای روش تولید دستی، یکی از مهمترین شاخص های این دوره می باشد. هر چند تغییر شیوه تولید باعث شد که محدوده انتخاب مشتریان از نظر مشخصه‌های محصول کاهش یابد (نسبت به تولیدات صنایع دستی) اما محصولات تولید شده به روش جدید از قیمت تمام شده پایین تری برخوردار شدند. به عبارتی دیگر در انتخاب روش تولید انبوه از سوی فورد، افزایش کارایی و صرفه اقتصادی مهمترین اهداف پیش بینی شده بودند.

ب) دوره انقلاب کیفیت (تولید انبوه تا بهبود مستمر) این دوره هم‌زمان با ابتکار شرکت های ژاپنی مبنی بر بهبود مستمر فزآیند ها آغاز شد. این امر به نوبه خود به تولید کم هزینه تر و با کیفیت تر محصولات منجر شد. با مطرح شدن روشهایی نوین مدیریت کیفیت مانند TQM این دوره به اوج خود رسید. اما با افزایش تعداد شرکت های حاضر در عرصه رقابتی و گسترش فرهنگ حفظ و بهبود کیفیت محصول (از طریق ابزارهای مختلف کیفیتی )دیگر این مزیت رقابتی برای شرکتها پیشرو و کارساز نبوده و لزوم یافتن راه‌های جدیدی برای حفظ مزیت رقابتی احساس می شد.

ج) دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارشی‌سازی انبوه) در این دوره با توجه به افزایش توقع مشتریان، تولید کنندگان ملزم شدند محصولات خود را با هزینه کم، کیفیت بالا و تنوع زیاد تولید کنند. به معنای دیگر تولید کنندگان مجبور بودند توجه خود را از تولید صرف یافتن راه‌هایی برای رضایت مشتریان سابق خود معطوف نمایند.

 

تعریف CRM ( مدیریت ارتباط با مشتریان )

CRM برگرفته از عبارت Customer Relationship Management بوده و در ایران با نام مدیریت ارتباط با مشتری شناخته می شود. با بهره گیری از CRM، ارتباط مشتریان با سازمان و نیازمندی های آنها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل اصولی قرار می گیرد.CRM درواقع فرایندی است جهت گردآوری و یکپارچه سازی اطلاعات به منظور بهره برداری مؤثر و هدفدار از آنها . این اطلاعات می تواند در رابطه با مشتریان، فروش، بازاریابی مؤثر، حساسیت و یا نیازهای بازار باشد.

CRM بخشی از استراتژی یک سازمان جهت شناسایی مشتریان، راضی نگهداشتن آنها و تبدیل آنها به مشتری دائمی می باشد. همچنین CRM در راستای مدیریت ارتباطات مشتری با سازمان و بمنظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتری، سازمان را یاری می نماید.ارتباطات مشتریان با سازمان از طرق مختلف، از جمله وب، تلفن، مراکز فروش، توزیع کنندگان و شبکه های همکار صورت می پذیرد. وظیفه اصلی CRM نسهیل در برقراری ارتباط مشتری با سازمان ( به هر صورتی که مشتری تمایل دارد ) بدون محدودیت زمانی ، مکانی و ملیتی می باشد به نحوی که مشتری احساس نماید، با سازمان واحدی در تماس می باشد که وی را می شناسد، برای وی ارزش قائل است و نیازهای او را به سرعت و با آسانترین روش ارتباطی مرتفع می نماید.

CRM نوعی استراتژی بازاریابی است که هدف آن صرفاً به بالابردن معاملات که در حقیقت بالا بردن سوددهی بطور مقطعی می باشد، محدود نمی گردد بلکه CRM سعی دارد به دیدگاهی منحصر بفرد ویکپارچه از مشتری و یک راه حل مشتری مدارانه دست یابد که باعث بالا رفتن رضایت مشتری و افزایش سود شرکت در بلندمدت می باشد. CRM استراتژی کسب و کاری است جهت بهینه سازی سوددهی، درآمد زایی و رضایت مشتری که بر اساس مبانی زیر طراحی می گردد:

ساماندهی ارائه خدمات براساس نیازهای مشتری

بالابردن سطح رضایت مشتریان مطابق اصول مشتری مداری

پیاده سازی فرایندهای مشتری محور


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت CRM و کلید موفقیت در بازارهای نوین کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت CRM و کلید موفقیت در بازارهای نوین، دانلود پاورپوینت CRM و کلید موفقیت در بازارهای نوین، مقاله CRM و کلید موفقیت در بازارهای نوین، تحقیق CRM و کلید موفقیت در بازارهای نوین، مقاله در مورد CRM و کلید موفقیت در بازارهای نوین، تحقیق در مورد CRM و کلید موفقیت در بازارهای نوین،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 27 بهمن 1395 :: نویسنده : نگار موسوی
پاورپوینت بیش فعالی شامل  54  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   بیش فعالی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

آمارها نشان می دهند که بسیاری از بیماری های روحی هستند.البته بیشتر افرادی که به بیماری های روحی و روانی دچار هستند از بیماری خود اطلاعی ندارند.

یکی از این بیماری ها بیش فعالی نام دارد که البته بیشتر در دوران کودکی رایج است ودر نوجوانی وجوانی کمتر دیده می شود.

گاهی اوقات والدین این توانایی آن را ندارند که این بیماری را تشخیص دهند،بنا بر این به مشکلاتی از جمله افت تحصیلی و ناتوانی کودک در تمرکزرو به رو می شوند.

 

بیش فعالی درکودکان

امروزه‌ بسیاری‌ از مادران‌ و پدران‌ از شیطنت‌ بسیار زیاد کودکانشان‌ شکایت‌ دارند. آنها اظهار می ‌دارند که‌ فرزندشان‌ مرتب‌ در حال‌ حرکت‌ و فعالیت‌ است‌ و نوعی‌ حالت‌ بی‌ قراری‌ و ناآرامی‌ در او مشاهده‌ می ‌کنند. برخی‌ از این‌ والدین‌ از فقدان‌ تمرکز حواس‌ و ضعف‌ درسی‌ کودک‌ نیز صحبت‌ می‌ کنند. آنها علت‌ این‌ فعالیت‌ بیش‌ از اندازه‌ را نمی ‌دانند و مرتب‌ فرزندشان‌ را مورد سرزنش‌ قرار می‌ دهند. این‌ کودکان‌ بعضاً مورد انتقاد و تنبیه ‌ بسیار زیاد قرار می ‌گیرند. عده‌ای‌ از پدر و مادرها کنترل‌ خود را از دست‌ می ‌دهند و این‌ کودکان‌ را به‌ شدت‌ کتک‌ می‌ زنند یا آنها را تهدید می ‌کنند. در این‌ نوشتار پدیده‌ بیش ‌فعالی‌ در کودکان‌ توضیح‌ داده شده‌ و راه‌های‌ برخورد مناسب‌ با این‌ حالت‌ ارائه‌ شده است.

 

 بیش ‌فعالی‌ کودکان‌

کودکان‌ بیش ‌فعال‌ – همانگونه‌ که‌ از این‌ عنوان‌ برمی ‌آید- بسیار پرتحرک اند و نمی ‌توانند یک جا آرام‌ بنشینند. آنها اضافه‌ بر ناآرامی‌ بسیار زیاد، نوعی‌ اضطرار و اجبار برای‌ خرابکاری‌ نیز دارند. آنان‌ اشیا را می‌ شکنند یا پرتاب‌ می‌ کنند. همچنین‌ کنجکاوی‌ بسیار از خود نشان‌ می‌ دهند و نه‌ تنها اسباب‌ بازی‌هایشان‌ را خراب‌ می‌ کنند، بلکه‌ اشیاء و وسایل‌ منزل‌ را نیز دستکاری‌ و خراب‌ می‌ کنند. کارهای‌ خطرناک‌ را دوست‌ دارند و ابداً احساس‌ خطر نمی ‌کنند. بنابراین‌ رفتارهایی‌ بی ‌مهابا از آنها سرمی ‌زند. برخی‌ از بزرگسالان‌ آنها را افرادی‌ بی ‌باک‌ و شجاع‌ تصور می ‌کنند؛ در حالی‌ که‌ این‌ رفتارهای‌ بی‌ مهابا نشانگر این‌ واقعیت‌ است‌ که‌ احساس‌ خطر واقعی – که‌ یک‌ احساس‌ طبیعی‌ است‌ و بایستی‌ در کودکان‌ وجود داشته‌ باشد – در این‌ بچه‌ ها وجود ندارد. بازی‌ های‌ خطرناک‌ – از جمله‌ بازی‌ با کبریت‌ – و علاقه‌ به‌ وسایلی‌ چون‌ کارد و چاقو نشانه‌ های‌ دیگری‌ از گرایش‌ها و رفتارهای‌ غیرطبیعی‌ این‌ بچه‌ هاست.

 

کودک‌ بیش ‌فعال‌ احساس‌ خطر نمی‌ کند

کودکان‌ بیش ‌فعال‌ در مورد کارها و اشیایی‌ که‌ به‌ طور طبیعی‌ باید در برابر آنها احساس‌ خطر کنند، خطری‌ احساس‌ نمی‌کنند؛ و اختلالات‌ سلوک‌ در این‌ کودکان‌ بعضاً دیده‌ می‌ شود؛ مثلاً بعضی‌ از آنها رفتارهای‌ پرخاشگرانه‌ دارند یا برای‌ آسیب‌ رساندن‌ به‌ دیگران‌ آنان‌ را تهدید می‌ کنند. ممکن‌ است‌ به‌ حیوانات‌ نیز صدمه‌ بزنند. بعضی‌ دیگر در اعمالی‌ چون‌ سرقت‌ و تقلب‌ و به‌ طور کلی‌ کارهایی‌ که‌ تخلف‌ از قوانین‌ و مقررات‌ محسوب‌ می‌ شود شرکت‌ می‌ کنند.

 

تمایل‌ به‌ کارهای‌ خلاف‌ و خطرناک‌

این‌ کودکان‌ آچار پیچ‌ گوشتی‌ را داخل‌ پریز برق‌ می‌ کنند؛ اشیاء و وسایلی‌ را که‌ متعلق‌ به‌ خودشان‌ نیست‌ برمی‌دارند؛ تمایل‌ بسیاری‌ به‌ کشیدن‌ سیگار دارند (ته ‌سیگارها را برمی ‌دارند و علاقه‌ به‌ کشیدن‌ آنها دارند) و همچنین‌ گرایش‌ به‌ دروغگویی‌ در آنها بسیار بالاست‌ و اغلب‌ دروغ‌ می ‌گویند. به‌علاوه آنان‌ تمایل‌ به‌ ارتباط‌ با کودکان‌ و نوجوانان‌ بزرگتر از خود دارند. اغلب‌ دوستانی‌ بزرگتر از خود انتخاب‌      می ‌کنند و از مصاحبت‌ با نوجوانان‌ لذت‌ می ‌برند. بسیار مایلند در صحبت‌ها و فعالیت‌های‌ آنان‌ شرکت‌ کنند. همچنین‌ گرایش‌ به‌ کارهای‌ خلاف‌ از جمله‌ دزدی‌ در آنها بسیار زیاد است. به ‌نظر می‌ رسد این‌ کودکان‌ زودتر از حد معمول‌ چشم‌ و گوششان‌ باز می ‌شود و به‌ کنجکاوی‌های‌ بسیار زیاد دچار می‌ شوند.

 

عملکرد اجتماعی‌ و تحصیلی‌ کودک‌ کاهش‌ می ‌یابد

کودکان‌ بیش ‌فعالی‌ که‌ دچار نقص‌ توجه‌ هستند، در تحصیل‌ با مشکل‌ مواجهند. دامنهِ توجه‌ در آنها بسیار محدود است‌ و به‌ همین‌ علت‌ نمی‌ توانند تمرکز لازم‌ را حین‌ درس ‌خواندن‌ داشته‌ باشند. این‌ کودکان‌ به ‌سرعت‌ حواسشان‌ پرت‌ می ‌شود و به‌ کوچکترین‌ محرک‌ بیرونی‌ واکنش‌ نشان‌ می ‌دهند. در نتیجه‌ عملکرد تحصیلی‌ آنان‌ پایین‌ می‌ آید و در یادگیری‌ دچار مشکل‌ می ‌شوند.

از لحاظ‌ اجتماعی، کودکان‌ بیش ‌فعال‌ تأثیر مثبتی‌ بر دیگران‌ نمی ‌گذارند و مرتب‌ مورد انتقاد قرار می ‌گیرند. آنها به ‌دلیل‌ دقت‌ پایین، اغلب‌ دچار اشتباه‌ می ‌شوند و انتقاد دیگران‌ را نسبت‌ به‌ خود برمی‌انگیزانند. این‌ بچه‌ها به‌ جزئیات‌ مسائل‌ توجهی‌ ندارند. حتی‌ در بازی‌ها نیز با دشواری‌ رو به ‌رو می ‌شوند و در ارتباط‌ خود با بچه ‌های‌ دیگر مشکل‌ پیدا می ‌کنند. اغلب‌ از دستورالعمل‌ها پیروی‌ نمی‌ کنند و از عهده‌ تکالیف‌ مدرسه‌ و سایر کارها و وظایف‌ برنمی‌آیند.

آنان‌ از درگیر شدن‌ با تکالیفی‌ که‌ مستلزم‌ تلاش‌ ذهنی‌ مداوم‌ است، می‌ پرهیزند. اغلب، وسایل‌ خود را گم‌ می‌ کنند و دچار فراموشکاری‌اند. به ‌طور افراطی‌ حرف‌ می ‌زنند و پیش‌ از تمام‌ شدن‌ پرسش‌ها، پاسخ‌ می‌ دهند. منتظر نوبت‌ ماندن‌ برایشان‌ دشوار است‌ و بسیاری‌ اوقات‌ مزاحم‌ کار دیگران‌ می ‌شوند.

 

 والدین‌ چه‌ نقشی‌ در درمان‌ دارند

ابتدا باید مطمئن‌ باشیم‌ که‌ فرزندمان‌ واقعاً نشانه ‌های‌ این‌ اختلال‌ را دارد؛ به‌ علاوه‌ تشخیص‌ نهایی‌ توسط‌ متخصص‌ انجام‌ می‌ پذیرد. گاهی‌ والدینی‌ که‌ افرادی‌ بسیار مضطرب‌ و نگران‌ هستند، ممکن‌ است‌ جنب و جوش‌های‌ طبیعی‌ فرزند را دلیلی‌ بر بیش ‌فعالی‌ بدانند. بنابراین‌ در قدم‌ اول‌ بایستی‌ راجع‌ به‌ تشخیص‌ مطمئن‌ باشیم‌ و به فرزندمان برچسب‌های‌ نادرست‌ نزنیم.

انرژی‌ اضافه‌ این‌ کودکان‌ باید از طریق‌ فعالیت‌های‌ مثبت، از جمله‌ ورزش‌ کردن، مصرف‌ شود. بهتر است‌ آنها را برای‌ بازی‌ به‌ زمین‌های‌ بزرگ‌ برد و اجازه‌ داد که‌ به‌ فعالیت‌های‌ لذتبخش‌ بپردازند. یا این‌ که‌ روزانه‌ برای‌ پیاده‌ روی‌ آنها را از خانه‌ خارج‌ کرد. در منزل‌ نیز بایستی‌ مسئولیت‌هایی‌ که‌ از لحاظ‌ جسمی‌ قدری‌ بچه‌ها را خسته‌ می‌ کند به‌ آنها بسپاریم‌ تا به‌ این‌ وسیله‌ انرژی‌ بیش‌ از حد آنان‌ گرفته‌ شود. البته‌ خوب‌ است‌ گاهی‌ برای‌ انجام‌ این‌ مسئولیت‌ها جوایزی‌ هم‌ در نظر بگیریم.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت بیش فعالی کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت بیش فعالی، دانلود پاورپوینت بیش فعالی، مقاله بیش فعالی، تحقیق بیش فعالی، مقاله در مورد بیش فعالی، تحقیق در مورد بیش فعالی،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 27 بهمن 1395 :: نویسنده : نگار موسوی
پاورپوینت بند پایان شامل  79  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   بند پایان می باشد

مقدمه

شاخه بندپایان بزرگترین شاخه در میان جانوران و اصولا همه جانداران است. گوناگونی بندپایان به تنهایی از گوناگونی همه جانوران و گیاهان نیز بیشتر است. در حدود ۷۵ درصد از گونه‌های شناخته شده بندپایان را حشرات تشکیل می‌دهند. اندازه بندپایان از کنه‌های میکروسکوپی تا خرچنگهای غول پیکر ۱٫۵ متری که وسعت پاهایشان به ۴ متر می‌رسد متغیر است. این جانوران بیشتر از هر نوع جانور دیگری در روی زمین گستردگی و تراکم دارند. بندپایان مهمترین گروهی هستند که موجودات دیگر از جمله انسانها مجبور به رقابت با آنها هستند.

ساختار بدنی

موفقیت بزرگ این جانوران ، نتیجه ساختمان اساسی بدن بویژه سازمان قطعه قطعه‌ای و اسکلت خارجی کیتینی آنهاست. به احتمال قوی اجداد بندپایان را کرمهای آنلید پرتار و ابتدایی تشکیل می‌دهند و قطعات مناطق مختلف بدن در جریان تکامل در جهت بندپا شدن به راههای گوناگونی دقیقا تخصص یافتند. بدن بندپایان امروزی شامل سینه ، سر و شکم است و در بسیاری از موارد سر و سینه به هم چسبیده سر سینه را ساخته‌اند.

تمام بدن توسط زرهی کیتینی پوشانده شده که طی مراحل رشد لاروی یا در تمام طول زندگی متناوبا می‌افتد. پاراپودیای اجدادی تبدیل به زایده‌های حرکتی بند بند و مشخصی شد که شکلها و کنشهای بسیار گوناگونی داشتند. پوشش کیتینی این قسمت سختی لازم را فراهم می‌آورد و در عین حال ارتباطات مفصلی را هم باعث می‌شود. کیتین در تشکیل چشمهای خاص این جانوران هم دخالت دارد.

دستگاههای بدن

دستگاه بینایی

دستگاه بینایی شامل چشمهای مرکب است. در این چشمها واحدهای بینایی کاملی در کنار هم گرد آمده و ساختارهای مرکب بزرگی را تشکیل می‌دهند. هر واحد بینایی ، خود شامل یک عدسی کیتینی و سلولهای حساس در برابر نور است. بندپایان چشمهای ساده هم دارند که در هر کدام از آنها یک عدسی روی تعدادی سلول حساس در برابر نور را می‌گیرد.

دستگاه گوارشی

دستگاه گوارش شامل روده اول ، دوم و سوم است. قسمتهای اول و سوم پوشش کیتینی دارند که دنباله اسکلت خارجی است و فقط روده دوم است که کار گوارش را انجام می‌دهد. غدد گوارشی بزرگی معمولا به روده میانی باز می‌شوند.

 

دستگاه تنفس

تنفس از طریق آبشش ، آبششهای کتابی ، ششهای کتابی یا سیستم نایی انجام می‌شود که همگی کیتینی هستند و از سطح بطور بند بند رو به خارج یا داخل بدن رشد یافته‌اند. آبششها که خاصه سخت پوستان هستند، به صورت زوایدی پر مانند از پاها و سایر اجزای قطعه قطعه خارج شده‌اند. آبششهای کتابی در خرچنگهای نعل اسبی و ششهای کتابی در عنکبوتها و عقربها حجره‌هایی هستند که در آنها صفحات آبششها در آب و ششها در هوا عمل می‌کنند. سیستم نایی شامل مجاری منشعب و متصل بهم هستند که از سطح بدن به تمام قسمتهای درونی می‌رسند. این سیستم در صدپایان و حشرات دیده می‌شود.

دستگاه گردش خون

بندپایان هم مانند نرم تنان دارای دستگاه گردش خون باز هستند که در آن خون قسمتی در رگها و قسمتی در سینوسهای خونی جریان دارد. قلبی لوله‌ای شکل ، پشتی و ته باز مهمترین و اغلب تنها رگ خونی را تشکیل می‌دهد.

دستگاه دفعی

دفع از طریق دو اندام انجام می‌شود. بندپایان آبزی دفع را از طریق اندامهای لوله‌ای شکلی انجام می‌دهند که نامهای مختلفی دارد. بندپایان ساکن خشکی بویژه حشرات دارای لوله‌های مالپیگی هستند که به روده سوم متصل هستند و در آنجا باز می‌شوند.

دستگاه عصبی

دستگاه عصبی از نوع نردبانی و مشابه دستگاه عصبی آنلیدهاست.

رده بندی بندپایان

زیر شاخه کلیسرداران

بدن دارای سر سینه‌ای عموما بدون بند است. شکم بند بند ، یا یک قطعه است. به سر سینه اصولا ۶ جفت زایده متصل است. نخستین جفت کلیسر ، دومین جفت پدی پالپ و چهار جفت آخر ، پاهای حرکتی هستند. فاقد آرواره یا شاخک هستند. خرچنگهای نعل اسبی ، عنکبوتهای دریایی و عنکبوتیان جزء این زیر شاخه هستند.

زیر شاخه آرواره‌داران

بدن دارای سر سینه و شکم است. سر سینه یا سر از خارج بدون قطعه می‌نماید. سینه ، شکم یا تنه قطعه قطعه است. در سر یک یا دو جفت شاخک یک جفت آرواره (ماندیبول ) و دو جفت ماگزیلا وجود دارد. سخت پوستان ، صد پایان ، هزار پایان و حشرات در این زیر شاخه قرار می‌گیرند.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت بند پایان کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت بند پایان، دانلود پاورپوینت بند پایان، مقاله بند پایان، تحقیق بند پایان، مقاله در مورد بند پایان، تحقیق در مورد بند پایان،
لینک های مرتبط :


پاورپوینت نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن شامل 31   صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

تاریخچــه :

سیب ) یک میوه شفتدار) میوه درختی ازطبقه Malus  که عضوی از خانواده گل سرخیان می باشد. بیشتر گروه سیب ها به گونه M. domesticaیا پیوندی های آن تعلق دارند.

اجداد وحشی سیب ها احتمالاً درختی به نام ( Malus sieversii ) است که فاقد اسم همگانی است.و هنوز هم در قزاقستان یافت می شود  .محققان در حال مطالعه روی M. sieversii که در برابر بسیاری از بیماریها و آفات مقاوم است می باشند تا بتوانند یک سیب مقاوم تر در برابرسرما بوجود آورند.

در کلیه مناطق آب و هوایی خنک، سیب غذای بسیار مهمّی بوده است. نسبت به سایرمیوه های درختی( احتمالاً بجز مرکبات) سیب را می توان برای ماهها انبار نمود درحالیکه همچنان ارزش غذایی خود را حفظ می کند. سیب های زمستانی که در اواخر پاییز چیده شده و در دمای بالای انجماد در سردخانه یا اتاق سیب نگهداری می کنند از سال ۱۸۰۰ غذای مهّمی در اروپا و آمریکا به شمار می رفته است .

 

گونه های سیب:

بیش از ۷۵۰۰ گونه سیب شناسایی شده است . این گونه ها در نقاط شمالی، نیمه حاره و معتدل وجود دارند. چون درختان سیب به شرایط خنک کننده (requirement chilling) نیازدارند در آب وهوای استوایی گل نمی دهند.

در بین رایج ترین گونه های تجاری سیب می توان به این موارد اشاره کرد (Braeburn) نیوزیلند، سیب نارنجی (cox) بریتانیا: گونه قدیمی که امروزه محبوبیت گذشته را ندارد.(فوجی ( آسیا،استرالیا( گالا( ،نیوزیلند) سیب طلائی( ،آمریکا واروپا)گرانی اسمیت (استرالیا و کالیفرنیا) جونا گلد( ،آمریکا)  جوناتــــان و مکین تــاش (، کانــادا) سیب قرمـز(و آمریکا)  نوعی سیب زمستانی.( تمامی این سیب ها بجز نوع آخر شیرین و رنگین هستند.

گرانی اسمیت ترش است و بعضی از مردم آنرا بصورت تازه می خورند در ضمن برای آشپزی هم مطلوب هستند. پوست آن سبز روشن خالدار است . این گونه سیب برای رشد کامل نیازمند آب و هوایی گرم بوده و فصل رشد طولانی مدتی دارد.

 

طعم سیب هـا :

 

مزه سیب ها برای اشخاص متفاوت است و در طول زمان تغییر می کند. مثلاً شهر واشنگتن    ( آمریکا) به کشت سیب قرمز شهرت داشت. امّا در سال های اخیر،کشت گونه های دیگرنیز محبوبیت یافته است. بعضی از مردم آمریکا سیب قرمز را بعنوان سیبی نا مرغوب با طعمی بسیار ملایم و ساختاری نرم به حساب می آورند. این افراد به سیب های ترد مثل فوجی و گالا تمایل یافته اند.

معمولاً سیبهای جدید شیرین تر از انواع قدیمی هستند. بیشتر سیب های آمریکای شمالی و اروپا، طعمی شیرین و ملس دارند. امّا سیب های ترش، طرفداران بسیار اندکی دارند. سیبهای خیلی شیرین با طعم کمی ترش، در آسیا محبوبیت دارند. تمامی گونه سیب های جدید نرم ولی ترد هستند

پرورش سیب :

سیب ها مانند بیشتر گیاهان چند ساله معمولاً بصورت لقاح غیر جنسی و از طریق پیوند تکثیر می شوند. سیب های بذری گاهی اوقات بطور اساسی با درخت مادر تفاوت دارند. بیشتر گونه های جدید سیب، سرچشمه بذری دارند که یا شانسی رشد کرده اند ویا از طریق باروری عمدی گونه های پرآتیه پرورش یافته اند. همچنین سیب ها می توانند جوانه هایی غیرعادی بوجود آورند( جهش هایی بر روی یک شاخه مجزا) . بعضی از جوانه های غیرعادی منجر به نسل هایی بهتر از گونه های مادریشان می شوند. بعضی از آنها به قدری از درخت مادر متفاوت می شوند که دیگر گونه هایی جدید به حساب می آیند.

بعضی از پرورش دهندگان سیب های معمولی را با سیبچه یا سیب های غیر عادی مقاوم در برابر سرما پیوند می زنند تا گونه های مقاوم تری بوجود آورند. مثلاً از دهه ۴۰ مرکز آزمایشات Excelsior در دانشگاه مینه سوتا و ویسکانسین پیشرفت دائمی را در سیب های مقاوم مهّم که هم از نظر تجاری و هم باغداری خانگی رشد گسترده ای دارند در سراسر مینه سوتا و ویسکانسین ایجاد کرده اند . مهمًترین ابداع آنها شامل Haralson فراوان ترین سیب کشت شده در مینه سوتا ، Wealthy،Honeygold و Honeycrisp می باشد. شیرینی و ساختار Honeycrisp به قدری مورد علاقه مصرف کنندگان است که باغداران مینه سوتا درختان پاگرفته و پربار خود را قطع می کنند تا برای این نوع سیب انبار احداث کنند

سایر موارد مورد نیاز در پرورش سیب عبارت است از:

پوست رنگین ، عدم وجود رنگ قهوه ای ، راحتی حمل ونقل ، امکان انبار، محصول فراوان ، مقاومت در برابر بیماری ها و طعمی قابل قبول برای میانگین افراد.

گونه های قدیمی اغلب ترش ، دارای شکل های نابهنجارو قهوه ای هستند.

جهت دانلود متن کامل پاورپوینت نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن کلیک نمایید
نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن، دانلود پاورپوینت نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن، مقاله نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن، تحقیق نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن، مقاله در مورد نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن، تحقیق در مورد نحوه احداث باغ سیب و مراحل مختلف تولید آن،
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 13 بهمن 1395 :: نویسنده : نگار موسوی
پاورپوینت مینوزها شامل 29   صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مینوزهامی باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه :

هدف از این تحقیق آشنایی با مینوزها می باشد . در این مجموعه سعی شده تا اطلاعات کلی در مورد مینوزها جمع آوری در ۳ قسمت مجزا ارائه شود :

بخش اول : کانون ومیزبان مشخصات ، زیست شناسی ، سیکل زندگی  ، نحوه خسارت و پراکندگی و … مربوط به مینوز لکه مارپیچ

بخش دوم : کانون زندگی ، میزبان ؛ زیست شناسی ، سیکل زندگی در چند میزبان ، نحوه خسارت مربوط به مینوز لکه کرد .

بخش سوم : روشهای کنترل مینوزها

مینوز لکه  مارپیچ برگ :

کانون ومیزبانها :

این حشره در استانهای تهران ، مرکزی ، خراسان ،  آذربایجان ، کردستان ، باختران و اصفهان روی سیب ، گلابی ، به ، گلاس ، آلبالو  ، آلو  ، گوجه ، آلو ، زالزالک وازگیل دیده شده است .

مشخصات :

حشره بالغ : پهنای بال ۹ میلی متر ، عموما سفید درخشان . حاشیه بالهای کوچک پوشیته از موی زبربلند  ، جلوش سفیدنقره ای براق با قهوه ای مایل به قرمزو لکه سیاه کوچک در نوک بال .

لارو: به طول ۹-۸ میلی متر ؛ به تدریج قسمت خلفی آن باریک می شود. سبز رنگ با دو لکه تیره روی ۳ بند اول .

شفیره : در یک پیله سفید ، به شکل کشیده و آویزان در شاخه ها بوسیله نخ های ابریشمی عین تختخواب سفری ، رنگ پیله شبیه ساتن .

زیست شناسی :

حشره بالغ  به شب تمایل دارد و طول عمر آن ۷ تا ۱۰ روز می باشد . جنین در تخم بعد از ۱۵ روز شکل میگیرد . دوره لاروی ۲۰ تا ۲۵ روز می باشد .

دوره شفیرگی ۱۵ روز می باشد.

زمستان را به صورت حشره کامل (بید) در پناهگاههای مختلف از جمله زیر پوستک های تنه و شاخه ها ، لابه لای کرکهای ریخته ، زیر بقایای گیاهی و داخل دالانهای خالی حشرات چوبخوار و پناهگاهای مختلف موجود در خاک می گذرانند . خروج حشرات کامل در بهار با باز شدن جوانه های برگ همزمان می باشد .

در این زمان گلها هنوز نشکفته اند . به نظر می رسد که حشرات کامل به محض خروج بدون اینکه تغذیه ای بنمایند ، جفت گیری می کنند . تخمها به صورت انفرادی در سطح زیرین برگ گذاشته می شوند . حشره ماده تخم خود را زیر اپیدرم میگذارد . اولین دالان های لاروی را می توان بلافاصله پس از گلدهی دید . دالان لاروی روی باریک و بلند و مارپیچ است . طول این دالانها گهگاه از ۱۰ سانتی متر نیز تجاور می نماید . خسارت ناشی از لاروهای این نسل ناچیز است که علت اصلی آن را باید تلفات شدید حشرات کامل در طول زمستان دانست . شفیره خارج از دالان لاروی و داخل پیله سفید رنگی به شکل گهواره که در چهار گونه خود بوسیله تار به سطح برگ چسبیده است تشکیل می شود . لارو برای شفیرده شدن معمولا برگهایی را انتخاب می کند که عاری از دالان لاروی باشند .

لاروها معمولا به صورت گروهی در یک مکان شفیره می شوند . شفیره ها در هر دو سطح برگ دیده می شوند ولی در کل تعداد آنها در سطح زیرین برگها بیشتر از سطح روئی است .


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت مینوزها کلیک نمایید

نوع مطلب :
برچسب ها : پاورپوینت مینوزها، دانلود پاورپوینت مینوزها، مقاله مینوزها، تحقیق مینوزها، مقاله در مورد مینوزها، تحقیق در مورد مینوزها،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 7 )    1   2   3   4   5   6   7   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نگار موسوی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات