تبلیغات
تحقیق و مقالات و پایان نامه - تحقیق سرمایه فکری و یادگیری سازمانی
 
تحقیق و مقالات و پایان نامه
 
 
تحقیق سرمایه فکری و یادگیری سازمانی  شامل 65 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد سرمایه فکری و یادگیری سازمانی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱ مقدمه

هدف از مقاله بررسی مطالعات و پژوهشهایی است که در زمینه سرمایه فکری، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی می باشد.

۲-۲ تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری

یکی از مفاهیمی که در عصر اقتصاد دانش محور برای جلب توجه به نامشهودها و منابع درباره سرمایه » غیرمالی به کار می رود، سرمایه فکری است.این مفهوم برای نخستین بار، در سال ۱۹۹۱ (مجید زنجیردار و همکاران،۱۳۸۶) مطرح شد یعنی زمانیکه شرکت بزرگ سوئدی اسکاندیا شروع به اجرای مجموعه ای از روش های نوآورانه علمی برای توجه ویژه به دارایی های نامحسوس خود را آغاز کرد، ریشه های مفهوم سرمایه فکری بسیار عمیق هستند(مجید زنجیردار و همکاران،۱۳۸۶).  مار و چاتزل می گویند: درباره سرمایه فکری، تعاریف زیادی در ادبیات نظری وجود دارد، یکی از علل عدم توافق بر سر تعریف دقیق سرمایه فکری، ماهیت میان رشته ای آن است که به طور عمده ریشه در رشته های مدیریت، اقتصاد، حسابداری و حقوق دارد. برای مثال از منظر اقتصادی، سرمایه فکری مانند نمایی از ارزش اقتصادی، نقدینگی، پتانسیل پول سازی و سرمایه گذاری است سرمایه فکری از نگاه مدیریتی، مجموع سرمایه انسانی و ساختاری نظیر دانش، تجربه کاربردی، فناوری سازمانی، روابط و مهارت های تخصصی است که با خلق مزیت رقابتی، حیات سازمان در بازار را به ارمغان می آورند. سرانجام، بروکینگ از منظر حسابداری، تفاوت میان ارزش دفتر و بازار شرکت ها را ناشی از سرمایه فکری می داند.(شهائی،خائف الهی،۱۳۸۹)

۳  اهمیّت و ضرورت توجه به سرمایه فکری

در عصر حاضر با رشد اقتصاد دانش محور، داراییهای نامشهود شرکتها و سرمایه فکری آنها، کلیدی برای دست یابی به مزیت رقابتی پایدار هستند (تسه،۲۰۰۰). به همین دلیل توجه به اقلام نامشهودی از جمله سرمایه فکری در زمینه های متعددی از جمله اقتصاد، حسابداری و مدیریت استراتژیک به طور سریعی رشد یافته است. همچنین شکاف عمده بین ارزش بازار شرکتها و ارزش دفتری ) اغلب ارزش بازار بسیار بالاتر از ارزش دفتری است(موجب شده که بسیاری از صاحب نظران معتقد باشند که از دلایل اصلی این تفاوت، سرمایه فکری شرکت هاست که در صورتهای مالی لحاظ نمی شوند(برزگر،۱۳۸۸). بارنی(۱۹۹۱) بیان می دارد که هنگامی که داراییها، ظرفیتها یا فرایندهای سازمان دارای ویژگیهای خاصی باشند، سازمان دارای مزیت رقابتی خواهد بود. از این رو،سرمایه فکری به دلایل زیر دارای اهمیت است و باید به آن توجه شود(عطافر و علینقیان،۱۳۸۷،به نقل از قادری و رسولی،۱۳۹۳) :

تحول در فناوری اطلاعات و ظهور اجتماع اطلاعاتی

اهمیت فرایند دانش در اقتصاد دانش محور

تغییر در الگوهای فعالیت میان افراد و شبکه اجتماعی

ظهور نوآوری به عنوان حوزۀ اصلی رقابت.

۲-۴  انواع مدلهای سرمایه فکری

سرمایه فکری در نوآروی، بهره وری، رشد و نمو، رقابت جویی تجاری و عملکرد اقتصادی از اهمیت اساسی و فزاینده ای برخوردار است)لیم و دالیمور ، ۲۰۰۴: ۱۹۲( . این دارایی ها فرصت های سازمان را افزایش می دهند)سودرسانام و دیگران، ۲۰۰۶ (.

اندازه گیری سرمایه فکری گام مهمی است در تعیین اینکه چگونه بهبود بهره وری کلی سازمان اندازه گیری شود . بدون اندازه گیری صحیح سرمایه فکری، شرکت یا سازمان بطور صحیحی اندازه گیری نمی شود و مدیریت قادر به تنظیم و تعیین ا ستراتژی نیست)همان(

سرمایه فکری در تدوین و تنظیم استراتژی یک شرکت باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین باید بعنوان یکی از منابع عمده و اساسی سودآوری شرکت ها بحساب آید)مار و دیگران، ۲۰۰۳ (

ناآگاهی از سرمایه فکری موجب عدم توجه کافی مدیریت به آن خواهد شد که این عدم بهره برداری کامل از ارزش افزوده قابلیت ها را در پی دارد)میر کویسترا و همکاران ، ۲۰۰۱ ( پس می توان نتیجه گرفت که موفقیت روزافزون و بهره وری شرکت یا سازمان مرهون توجه به دانش و سرمایه فکری است. با شناخت ماهیت، مدل و روش های سنجش، اندازه گیری و ارزشگذاری سرمایه فکری، امکان طرح ریزی و بهینه سازی و کنترل ونظارت مستمر بر آن در شرکت ها و سازمان ها مهیا خواهد شد )رستمی و رستمی،۱۳۸۲،به نقل از نورعلی زاد و محمدرضایی،۱۳۹۳ (

اگر چه متون مدیریتی، دیدگاههای فراوانی در باب فعالیتهای مدیریت دانش ایجاد می کنند، اما تعداد کمی معیار اندازه گیری درباره دارایی های دانشی سازمان بطور مستند وجود دارد. با توجه به این امر که مدیریت عواملی که قابل اندازه گیری نیستند مشکل است، سازمانها به چارچوبی جهت اندازه گیری دارایی های دانشی خود نیاز دارند. مدیران به ابزارهایی نیاز دارند که به سازمانها درتعریف شاخص های کلیدی عملکرد دارایی ها کمک کند، دارایی هایی که از توانایی های کلیدی استراتژیک سازمان حمایت می کنند.(بهرامی و همکاران،۱۳۹۰) امروزه مدل های متنوعی برای شناخت و اندازه گیری سرمایه فکری به کار می روند که برخی از آنها به شرح ذیل می باشد:

۲-۴-۱ مدل مون و کیم

آنها، به سه نوع سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی اشاره کرده اند. منظور از سرمایه انسانی، سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن میباشند که این دانش معمولاً به صورت ضمنی میباشد. مون و کیم(۲۰۰۶)، سرمایه انسانی را با شاخصهایی هم چون قابلیت کارکنان، رضایت مندی کارکنان و پایداری کارکنان بیان کرده اند. قابلیت کارکنان شامل شایستگیهای فردی، مهارتهای افراد و سرمایه گذاری سازمان در سرمایه انسانی شان است. رضایتمندی کارکنان اشاره به بیان عاطفی و احساسی کارکنان دارد. رضایت کلی کارکنان در ارتباط مثبتی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی است که منعکس کننده تفاوت بین آنچه که کارکنان از شغل خود میخواهند و آنچه که آن را درک کرده اند میباشد. پایداری کارکنان نیز در درجه اول اشاره به نگهداری و حفظ کارکنان دارد. جابجایی داوطلبانه میتواند تهدیدی برای سازمان به عنوان از دست دادن دانش انباشته شده کارکنانی که سازمان را ترک میکنند، باشد. بر این اساس، سازمانها باید در حفظ کارکنان، پیشگام باشند. مون و کیم(۲۰۰۶)، سرمایه ساختاری را با توجه به شاخصهایی از قبیل فرهنگ سازمانی، فرآیندهای سازمانی، سیستمهای اطلاعاتی و مالکیت فکری تعریف کردهاند. فرهنگ سازمانی که منبعی پایدار در مزیت رقابتی است به عنوان ادراکات مشترک از شیوههای سازمانی درون واحدهای سازمانی و مفروضات مشترکی که اغلب در سطح ناهشیارانه درک میشود، تعریف میشود. فرآیندهای سازمانی اشاره به رفتارهایی دارد که در آن افراد از منابع اطلاعاتی یا دانش موجود در محیط کاری استفاده میکنند. فرآیندها به طور مستقیم بر اقدامات روزمره ای که رخ میدهند، تاثیرگذار هستند. سیستمهای اطلاعاتی اشاره به فنآوری اطلاعات به کار گرفته شده در مدیریت دانش دارد. سیستمهای اطلاعاتی به تنهایی اثر قویای بر عملکرد سازمان ندارند اما موقعی که به طور استراتژیک در اتحاد با فرآیندهای کاری و توسعه دانش افزایش یافته مدیریت میشوند، منجر به افزایش ارزش سرمایه فکری کسب و کار میشوند. چهارمین عنصر، مالکیت فکری است.

جهت دانلود متن کامل تحقیق سرمایه فکری و یادگیری سازمانی کلیک نمایید
نوع مطلب :
برچسب ها : تحقیق سرمایه فکری و یادگیری سازمانی، دانلود تحقیق سرمایه فکری و یادگیری سازمانی، پیشینه تحقیق سرمایه فکری و یادگیری سازمانی، تحقیق در مورد سرمایه فکری و یادگیری سازمانی، مقاله سرمایه فکری و یادگیری سازمانی، مقاله در مورد سرمایه فکری و یادگیری سازمانی،
لینک های مرتبط :


 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


درباره وبلاگمدیر وبلاگ : نگار موسوی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :